"; }?>
ตั้งคำถามใหม่ ค้นหา
 
0) { $qty = 40; if($page=="") { $page = 1; } else { $page = $page; } $limit = " limit ".(($page-1)*$qty).",$qty"; if($number1>0) { if(($number1%$qty)>0) { $totalpage = (intval($number1/$qty))+1; } else { $totalpage = ($number1/$qty); } } $SQL = $SQL.$limit; $result = mysql_query($SQL) or die(error_msg(mysql_error(),$SQL)); $number = mysql_num_rows($result); $i = 1; while ($i<=$qty && $i<=$number) { $tmp = mysql_fetch_array($result); $SQL = "select count(*) as cid from tb_webboard where main_id=".$tmp["board_id"]." and confirm=1"; $result1 = mysql_query($SQL) or die(error_msg(mysql_error(),$SQL)); $tmp1 = mysql_fetch_array($result1); $detail = (strlen($tmp["detail"])>200)?substr($tmp["detail"],0,200):$tmp["detail"]; $color = ($color=="#ffffff")?"#FFEEDD":"#ffffff"; $color = ($tmp["ontop"]==2)?"#CCFF99":$color; $color = ($tmp["ontop"]==1)?"#FFFF99":$color; ?>
คำถามที่ หัวข้อคำถาม