ติวตำรวจ     ติวนายสิบตำรวจ     คุณสมบัติสมัครสอบนายสิบตำรวจ    
ติวนายสิบตำรวจ,ติวนายร้อยตำรวจ,ติวภาค ก,ติว กพ.3-4,ติวปลัดอำเภอ,ติวงานราชการ,ติวราชทัณฑ์,ติวตั๋วทนาย,ติวอัยการผู้ช่วย
 หน้าแรก    สั่งซื้อหนังสือ    ข่าวสารงานราชการ    สมัครสมาชิก    ติดต่อสอบถาม   
สมัครเป็นสมาชิก
รับข่าวสารฟรีจากเรา

ข้อมูลการเข้าใช้งาน
จำนวน Online 52 คน
IP : 54.167.126.106
ภาษา :

หลักสูตรที่เปิดตอนนี้
 
ติวนายสิบตำรวจ
ติวนายร้อยตำรวจ
ติวภาค ก. ติว ก.พ.
ติวตั๋วทนาย
สั่งซื้อหนังสือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
08 มี.ค. 57
      เบอร์โทร.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบภาค ก.สำนักงาน ก.พ.  
 
ตัวอย่างภาพสถาบัน
PASS & GOOD
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม

Website ในเครือ
Pass & Good
  www.pg-ram.com
  www.pg-gov.com
  www.pg-sp.com
  www.homeland4sale.com
  www.homeland4rent.com
  www.homecar4sale.com
  www.homecar4rent.com
  www.oho4sale.com
  www.jobin4.com
  www.สมัครเรียนราม.com
  www.หางาน7สมัครงาน.com
  www.หางาน-ประกาศงานฟรี.com
  www.ขายบ้าน-ขายบ้านมือสอง.com
  www.ขายบ้าน-ขายที่ดิน.com
  www.ขายรถ-ขายรถมือสอง.com
  www.ห้องพัก-บ้านพัก.com
  www.ห้องเช่า-บ้านเช่า.com
 
 
สถาบันติวP&G ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 43/1 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-7162180-2 พี่จอย@087-019-1999/018-699-0699
ปรึกษา พี่จอย โทร 087-019-1999

พื้นที่สำหรับประกาศรับสมัครงานราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครงานโดยตรง


กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
     
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- นิติศาสตรบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมการรับจ้างให้บริการกำจัดของ เสียและการควบคุมระบบกำจัดกากของเสีย ตามมาตรา ๗๓ หรืองานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรา ๗๗ หรืองานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการการติดตามผลการดำเนินงานกำหนดงานกำหนดค่า บริการกำจัดขยะมูลฝอย อปท. ตามมาตรา ๘๘ หรืองานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการ การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลระบบกำจัดของเสียตามมาตรา ๘๐ หรืองานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. รวบรวม ศึกษา ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยที่นำมาประกอบเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ และการเตรียมการสำหรับการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย
๖. ศึกษาวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย
๗. สนับสนุน ประสานงาน และจัดเตรียมกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและแผนการจัดการมลพิษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
๘. ศึกษา ทบทวน สถานภาพและความต้องการใช้ข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษ และ จัดทำรายละเอียดความต้องการของข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษเสนอต่อคณะทำงานฯ สำนักฯ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูล
๙. จัดหา รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยจัดทำการทบทวนบัญชีรายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอยู่เดิมเทียบกับรายชื่อ ที่รวบรวมขึ้นใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูล
๑๐. พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย (clustering) โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่ การจัดทำข้อมูลจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มพื้นที่ (priority) ตามข้อมูลงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๖๔
๑๑. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านมลพิษ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
๑๒. ประสาน ติดตาม รวบรวม เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการเชื่อมโยงเป้าหทายในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล
๑๓. ประสาน ติดตาม รวบรวม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม ระดับกรม และระดับสำนักของคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
๑๔. ประสาน ติดตาม รวบรวม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๐๑ : ๒๐๐๔) ขององค์กร
๑๕. ร่วมดำเนินการตามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่
๑๖. ให้คำแนะนำ ข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๗. จัดฝึกอบรม หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสีย
๑๘. ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำและแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อสนับสนุนการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่
๑๙. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจฝ่ายตรวจและบังคับการ
๒๐. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลดำเนินการตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ
๒๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแผนงานและประมวลผลในการจัดทำแผน วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดทำ สรุปรวบรวมผลดำเนินการรายไตรมาส
๒๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ๒. ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี) - ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปและการจัดการมลพิษ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ - พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ - พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ข. จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ภาค ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.pcd.go.th
 
พื้นที่สำหรับประกาศรับสมัครงานราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครงานโดยตรง
วันที่ : 21 มกราคม 2556
เข้าชมทั้งหมด : 1988 ครั้ง
อ้างอิงจาก : JOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
 
กลับไปดูข่าวทั้งหมด | กลับหน้าแรก
Tags : กรมควบคุมมลพิษ, รับสมัครฯ, ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,
 
สั่งซื้อเอกสาร
สมาชิกล่าสุด
คุณ อภิวัฒน์ รัตนภักดี
จังหวัด : สิงห์บุรี
วัน/เวลา 28 กันยายน 2560 09:57:54

ข่าว UPDATE ล่าสุด
     ภาค ก.- สำนักงาน ก.พ. ปี 2557   

ตัวอย่างข้อสอบ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  ตำรวจชั้นประทวน
  นายสิบตำรวจ
  นายร้อยตำรวจ
  ภาค ก. กพ.3-4
  ตั๋วทนาย
  วิธีการเตรียมตัวสอบงานราชการ

PASS & GOOD

เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบภายใน 2 ปีครึ่ง
เรียน ม.ราม จบภายใน 2 ปีครึ่ง


วิธีการเตรียมตัวสอบงานราชการ

ประมวลภาพกิจกรรม ติวงานราชการ

ประกาศงานเอกชน ประกาศรับสมัครพนักงาน หางาน ฝากประวัติ
ประกาศรับสมัครพนักงาน หางาน ฝากประวัติ

รายชื่อและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้าหลัก    สั่งซื้อเอกสาร    กระดานถามตอบ    ติดต่อสอบถาม
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 02-7162180-2 หมายเลขโทรสาร 02-318-2113
อีเมล์ PG-GOV@HOTMAIL.COM
ดำเนินงานโดย http://www.pg-ram.com
(B:137, C:35)
     เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม      ติวงานราชการ สอบงานราชการ      สมัครเรียนราม      ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน      ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า      ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน      รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง      ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี      หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี      สมัครเรียนราม      หางาน สมัครงาน      หางาน ประกาศงานฟรี      ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง      ขายบ้าน ขายที่ดิน      ขายรถ ขายรถมือสอง      ห้องพัก บ้านพัก      ห้องเช่า บ้านเช่า
 
จังหวัดที่ให้บริการ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี อ่างทอง เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
ส่งหน้านี้ให้ฉัน